Koncepcja pracy ZSP nr 4

Wersja do druku [PDF]


 

KONCEPCJA PRACY


 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4


 

NA LATA 2012-2017


 

Treść dokumentu to efekt wspólnych ustaleń Rad Pedagogicznych Zespołu, Samorządów Uczniowskich- zaakceptowany przez Rady Rodziców

 

 

Przedszkole „Pod Kasztanami”

 

 

Wizja:

Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość.

Misja:

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej społecznej. Jesteśmy placówka otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspomagamy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica

 

 

Bądź sobą dla siebie, człowiekiem dla świata”

 

Wizja

Naszym celem jest szkoła, która jest dla dziecka drugim domem – bezpiecznym i przyjemnym, która umacnia jego wiarę we własne siły oraz zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

Nauka w naszej szkole ma być przyjemnością, ma dobrze przygotować do życia w świecie dorosłych. Staramy się, by nasza placówka była dobrze postrzegana w środowisku.

Misja

Jesteśmy szkołą:

 • tworzącą klasy integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • promującą chrześcijański system wartości,

 • pomagająca wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

 • zapewniająca równość szans i sprawiedliwość społeczną,

 • dążącą do wychowania dziecka do aktywnego, samodzielnego, ciekawego świata, otwartego na innych, twórczego, mającego poczucie własnej wartości,

 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych wspomagających indywidualny rozwój każdego ucznia,

 • gwarantującą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, w dobrze wyposażonym gmachu szkoły,

 • zapewniającą uczniom bezpieczeństwo, fachową opiekę i dobre przygotowanie do kontynuowania nauki w gimnazjum,

 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami a pracownikami, między rodzicami a szkoła, między społecznością lokalną a szkołą,

 • otwarta na wszelkie zmiany i nowości.


 

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego


 

Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych.
/ks. Jan Twardowski/

 

Wizja

Naszym celem jest szkoła, która wspiera indywidualny rozwój ucznia, przygotowuje go do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwowej i we wspólnocie europejskiej. Szkoła uczy dostrzegać i akceptować różnice między ludźmi, jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

Misja

Jesteśmy szkołą:

 • kształtującą zainteresowania i możliwość poznawczą na przejawy prawdy, dobra i piękna w świecie,

 • rozbudzającą w uczniu potrzebę uczenia się, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka,

 • uczącą samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji,

 • uczącą szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtującą postawy patriotyczne,

 • wspierającą ucznia w rozwoju i motywująca do osiągania własnych celów życiowych poprzez rzetelna naukę i pracę,

 • rozwijającą aktywność społeczną.

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi


 

Cele strategiczne rozwoju

 1. Zapewniamy każdemu dziecku i uczniowi edukację na potencjalnym poziomie jego możliwości oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań z uwzględnieniem aspiracji edukacyjnych.

 2. Wzmacniamy rozwój osobowy ucznia, zgodnie z uniwersalnym systemem wartości w duchu tolerancji.

 3. Kształtujemy postawę odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.

 4. Podnosimy jakość usług edukacyjnych poprzez rozwijanie bazy materialnej przedszkola i szkoły oraz doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

 5. Integrujemy społeczność szkolną i lokalną dla osiągania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania.

 6. Rozwijamy poczucie przynależność do dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju.

 7. Wzmacniamy więzi i prawidłowe relacje ucznia ze środowiskiem naturalnym.

 8. Rozwijamy poczucie przynależności do szkolnej wspólnoty europejskiej.

 9. Promujemy ideę integracji.


 

 

KSZTAŁCENIE – DYDAKTYKA – NAUCZANIE

 

Placówka stwarza warunki sprzyjające uczeniu się

Zadania

Sposoby realizacji

 1. Zachęcanie uczniów do rozszerzania swoich wiadomości, umiejętności i zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Stwarzanie uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych możliwości osiągania sukcesów w środowisku szkolnym.

 

 1. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną poprawiającą efektywność edukacji.

 

 1. Zapewnienie każdemu dziecku przedszkolnemu wszechstronnego rozwoju, odpowiedniego do tempa rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

 1. Propagowanie idei integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych, kształtowanie postaw tolerancji.

  • przygotowanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów i przedszkolaków;

  • przygotowanie dzieci i uczniów do udziału w konkursach;

  • praca metodą projektów;

  • wykorzystywanie aktywnych metod nauczania – „mali badacze” a nie odbiorcy wiedzy;

  • organizowanie wycieczek przedmiotowych;

 

  • dostosowanie metod i form nauczania do możliwości ucznia i dziecka;

 

 

  • wykorzystanie w procesie lekcyjnym dostępnych komputerów i tablic multimedialnych;

 

  • dostosowanie metod i form nauczania;

 

 

 

 

 

  • organizacja konferencji poświęconych idei integracji;

  • angażowanie uczniów niepełnosprawnych w działalność wolontariatu.

Placówka realizuje treści podstawy programowej

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Wdrożenie nowej podstawy programowej w przedszkolu.

 

   1. Wdrożenie nowego zestawu szkolnych programów nauczania w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej (w latach 2012-2014 odpowiednio w poszczególnych klasach).

 

   1. Realizacja podstawy programowej zgodnej z obowiązującymi przepisami w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum.

 

   1. Wdrażanie planów wynikowych dla
    kl. 1-3 gimnazjum, zgodnych z nową podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych.

 

 1. Przeprowadzanie diagnoz wstępnych z przedmiotów objętych sprawdzianem i egzaminem gimnazjalnym.

 

 1. Przeprowadzanie obserwacji wstępnych, końcowych, diagnoz dzieci 5 i 6-letnich.

  • opracowanie planów wynikowych zgodnych z nową podstawą programową;

 

 

 

 

 

 

  • karta monitorowania realizacji podstawy programowej;

 

 

 

 

 

 

 

 

  • karty obserwacji, diagnozy;

  • wykorzystanie wniosków z analiz, obserwacji, diagnoz do stworzenia jak najbardziej efektywnej formy pracy z uczniami;

Placówka uwzględnia indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Prowadzenie wczesnego wspomagania dziecka przedszkolnego.

 

   1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

   1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim posiadających orzeczenia PPP.

 

   1. Indywidualna praca z dziećmi uwzględniająca ich zainteresowania, zdolności i potrzeby.

  • nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami PPP;

  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z opracowanymi kartami IPET;

  • angażowanie uczniów ze SPE w życie szkolne (koła zainteresowań, samorząd, wolontariat i inne);

  • wdrażanie programów terapeutycznych w odpowiedzi na potrzeby uczniów.

 

Zespoły nauczycielskie i WDN monitorują procesy dydaktyczno- wychowawcze

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Co roczne opracowanie przedmiotu i zakresu ewaluacji wewnętrznej planowanej w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum uwzględniającej wnioski z przeprowadzonych wcześniej ewaluacji.

 

   1. Prowadzenie ewaluacji zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

   1. Wdrażanie nauczycieli do podejmowania ewaluacji własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.

  • kontrola wykonywanych zadań;

  • prowadzenie stosownej dokumentacji (dzienniki, sprawozdania okresowe i całoroczne);

  • organizacja szkoleń, systemu hospitacji i lekcji koleżeńskich;

  • wykorzystywanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do wprowadzania zmian, poprawy jakości nauczania, wychowania, zarządzania;

  • wdrażanie nauczycieli do „badania w działaniu” – miniewaluacji (szkolenie, warsztaty)

Nauczyciele analizują wyniki sprawdzianu, egzaminów gimnazjalnych i wyciągają wnioski do dalszej pracy

Zadania

Sposoby realizacji

 1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

 

 1. Dążenie do uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania, zmniejszenie ilości uczniów niepromowanych do klasy wyższej.

 

 1. Motywowanie uczniów do samodzielności i aktywności w zdobywaniu wiedzy.

 

 

 

  • zwiększenie stanu czytelnictwa;

  • dążenie do osiągania przez uczniów wyższych stopni;

  • poszerzenie oferty konkursów dla uczniów;

  • dążenie do osiągania lepszych wyników na sprawdzianie po klasie 6 poprzez dostosowanie form i metod kształcenia;

  • opracowanie planu działań zmniejszających ilość uczniów powtarzających klasę oraz dopracowanie systemu promującego uzyskiwanie wysokich wyników w nauce;

  • opracowanie ciekawej oferty zajęć dodatkowych;

  • organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych;

  • upowszechnianie nowoczesnych metod i technologii nauczania;

  • informowanie uczniów o sposobach efektywnej nauki;

  • udział uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;

  • prowadzenie warsztatów dla uczniów nt. sposobów uczenia się;

  • organizowanie spotkań z absolwentami szkoły;

  • wspólne poszukiwanie rozwiązań, innowacji, nowych form współpracy z uczniami lub innymi szkołami.

Placówka propaguje postawy kształcenia się przez całe życie

Zadania

Sposoby realizacji

 1. Opracowanie sprzężonego z koncepcją pracy szkoły wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, sprzyjającego podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

 1. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

 

 

 

 1. Preorientacja zawodowa uczniów.

  • opracowanie szkolnego planu doskonalenia nauczycieli;

  • organizowanie szkoleń i spotkań z nauczycielami;

  • organizowanie warsztatów, szkoleń, zajęć otwartych w ramach WDN

  • motywowanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;

  • udział nauczycieli w szkoleniach, kursach, warsztatach doskonalących;

  • preorientacja zawodowa prowadzona w odniesieniu do aktualnych potrzeb na rynku pracy;

  • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, szkół ponadgimnazjalnych;

  • warsztaty.

 

 

WYCHOWANIE

 

Placówka realizuje programy wychowawczy i profilaktyczny

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Dbałość o rozwój kulturalny uczniów, przedszkolaków.

 

   1. Promowanie zdrowego trybu życia.

 

  • organizowanie wycieczek przedmiotowych i dni kulturalnych;

  • wdrażanie założeń planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

  • kontynuacja akcji dla uczniów „Ratujemy i uczymy ratować”, „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole” itp.;

  • sprawozdania z realizacji planów wychowawczego i profilaktycznego, analiza dokumentacji zespołu wychowawczego, notatki pedagoga;

  • udział w ogólnopolskich akcjach promujących zdrowy tryb życia;

  • organizowanie pogadanek, warsztatów nt. zdrowego odżywiania dla pracowników stołówki, uczniów, rodziców.

Placówka wspiera rozwój samorządności i aktywności dzieci i młodzieży

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Kształtowanie samorządności wśród uczniów (wybory do Minisamorządu, Sejmiku, Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze).

   2. Promowanie na forum klasy, szkoły i środowiska uczniów wyróżniających się aktywnością i pozytywną postawą wobec innych.

 

 

 

 

   1. Wspieranie młodzieży w podejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój i decyzji dotyczących wyborów własnej drogi życiowej.

 

   1. Propagowanie postaci dokonań Patronów.

 

 

 

   1. Kształtowanie szacunku do „małej ojczyzny”.

  • udział w spotkaniach MPGB;

  • prezentacja działalności na stronie internetowej placówki;

  • oferta wspólnych zabaw, zajęć –także w środowiskach pozaszkolnych;

  • działalność szkolnych kół wolontariatu;

  • udział w akcjach podejmowanych na terenie gminy, powiatu, województwa („Góra Grosza”, „WOP”, „Szlachetna Paczka”, „Sprzątanie świata” i inne);

  • organizowanie wernisażów, pokazów, wystaw, prac uczniów;

 

  • monitorowanie dalszych losów absolwentów;

  • organizowanie spotkań z absolwentami;

 

 

  • organizowanie dni Patrona, obchodów święta szkoły, spotkań ze szkołami imienniczkami;

 

  • udział dzieci i młodzieży w gminnych obchodach świąt patriotycznych;

  • organizowanie wycieczek plenerowych na terenie gminy.

Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dzieci i młodzieży

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Systematyczna współpraca nauczycieli z rodzicami.

 

   1. Integrowanie działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i profilaktycznych sprzyjających respektowaniu przez U,R,N uniwersalnych wartości przyjętych we wszystkich placówkach Zespołu.

 

   1. Podejmowanie działań integrujących rodziców, nauczycieli i dzieci.

  • Przekazywanie rodzicom informacji na temat działalności placówki;

  • organizacja zebrań, wywiadówek;

  • analiza sytuacji i podjęcie skutecznych działań opiekuńczych;

  • systematyczne działania mające na celu ograniczanie zachowań agresywnych w szkole;

  • współpraca z rodzicami i uczniami;

  • stosowanie systemu nagród obowiązującego w szkole;

  • współtworzenie programów, planów, uczestniczenie w bieżącym życiu szkoły.

Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym

Zadania

Sposoby realizacji

    1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 

    1. Współpraca z lokalnymi instytucjami.

 

    1. Inicjowanie i organizowanie konkursów, imprez lokalnych.

 

    1. Podejmowanie działań integrujących rodziców, nauczycieli, dzieci i przyjaciół przedszkola.

 

    1. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi, ośrodkiem kultury, urzędem gminy.

  • upowszechnianie sukcesów i osiągnięć uczniów (Nowinki, strona internetowa);

  • nawiązanie kontaktu z instytucjami;

  • organizacja konkursów międzyszkolnych i imprez środowiskowych;

  • organizacja festynów rodzinnych, zabawy tanecznej dla rodziców, zajęć otwartych, kiermaszy;

  • organizacja teatrzyków, czynny udział w zaproszeniach od zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół;

  • udział w projektach i konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.


 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

Administrowanie placówką pomaga w jej rozwoju

Zadania

Sposoby realizacji

   1. Nadzór pedagogiczny nad właściwym funkcjonowaniem placówki.

 

   1. Kontynuowanie działań, związanych z bezpieczeństwem uczniów.

 

   1. Prowadzenie kontroli realizacji obowiązku szkolnego, przedszkolnego 5i 6-latków, a w razie potrzeby wdrażanie postępowania związanego z egzekwowaniem tego obowiązku – dziecko sześcioletnie w szkole.

 

   1. Usprawnianie szkolnego systemu obiegu informacji.

 

   1. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami w prawie oświatowym.

 

   1. Infrastruktura obiektu – prowadzenie działań, zmierzające do poprawy warunków lokalowych i estetyki budynków należących do Zespołu.

 

   1. Dostosowanie planów lekcji, dyżurów, przerw do potrzeb uczniów.

  • odnotowanie nieobecności uczniów/przedszkolaków w szkole/przedszkolu

  • doskonalenie procedur związanych z informowaniem U,R,N;

  • śledzenie informacji pojawiających się w mediach;

  • udział w szkoleniach;

  • bieżąca informacja podczas RP;

  • starania o remont elewacji, malowanie klas i korytarzy;

  • opracowanie i wdrożenie internetowej poczty wewnętrznej;

  • pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców i przyjaciół szkoły;

  • organizowanie konkursów na „najładniejszą klasę”;

 

  • organizacja sal do nauczania indywidualnego.